Główna

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Naszym celem jest należyte poinformowanie Państwa o sprawach związanych

z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE („RODO”). Z tego względu w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach

prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o

prawach podmiotów danych z tym związanych.

1. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

1) Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania

osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na

danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany

czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie,

przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu,

zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania,

wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

2. Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

1) Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których

Wodociągi Fromborskie Spółka z o.o.14-530 Frombork jest administratorem danych

osobowych i przetwarza dane osobowe. Wodociągi Fromborskie Spółka z o.o realizuje swoje

obowiązki informacyjne, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO.

3. Dane Administratora Danych Osobowych

1) Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wodociągi

Fromborskie z siedzibą przy ul. Osiedle Słoneczne 28 , zwana dalej „Administratorem”.

4. Inspektor Ochrony Danych

1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”), z którym można się

kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty

elektronicznej: IOD udzieli Pani/Panu odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

5. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

1) W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez

użytkowników z serwisu wik-frombork.plmożemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami

podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które

przetwarzamy i celu przetwarzania. I tak na przykład:

1. wykorzystujemy adresy IP użytkowników do diagnozowania problemów związanych z

pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa, ankietach oraz w zarządzaniu

naszą stroną www. Adres IP jest ponadto wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia

danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z

którego nastąpiło połączenie).

6. Cookies

1) W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www. stosuje się tzw.

cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika,

które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia

końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z

cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również

do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki

tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu

internetowego www. . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z

którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2) Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika

oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te

pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio

wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której

użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich

zainteresowań.

3) W ramach serwisu internetowego www. możemy stosować następujące rodzaje plików

cookies:

a. niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach

serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług

wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do

wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron

internetowych serwisu,

d. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez

użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie

wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki,

wyglądu strony internetowej itp.,

e. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści

reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w

urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie

zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w

szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w

ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu

w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i

sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki

internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one

zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać

informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5) Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług

w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania.

Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania

lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www. z zastrzeżeniem tych, do

których dostęp wymaga logowania.

6) Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu

internetowego www. , a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem

reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

7. Prawo wycofania zgody

1) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili

może Pani/Pan tę zgodę cofnąć.

2) Jeżeli chciałaby/-by Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym

celu wystarczy :

a. wysłać maila bezpośrednio do Administratora Danych na adres: wik-frombork.pl lub

b. wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych na adres:

3) Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej

cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

8. Wymóg podania danych osobowych

1) Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pani/Pana decyzji.

Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne,

aby spełnić Pani/Pana oczekiwania w zakresie korzystania z kontaktu mailowego z

Administratorem Danych.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

1) Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w

tym w oparciu o profilowanie.

10. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

1) Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski

Obszar Gospodarczy.

11. Okres przetwarzania danych osobowych

1) Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pani/Pana dane przez czas, który

jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną

nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2) W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pani/Pana danych

osobowych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia

dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim

zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego

klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla

osoby nieuprawnionej.

12. Uprawnienia podmiotów danych

1) Uprzejmie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do:

a. dostępu do swoich danych osobowych;

b. sprostowania danych osobowych;

c. usunięcia danych osobowych;

d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

f. przenoszenia danych osobowych.

2) Szanujemy Pani/Pana prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy

się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

3) Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w

niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Pani/Panu ich spełnienia.

Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w

sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

4) Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje

Pani/Panu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie

prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych. Musi Pani/Pan jednak

pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli

wykażemy, że:

a. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w

stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności lub

b. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5) Ponadto w każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana

danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu

zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

6) Swoje uprawnienia może Pani/Pan zrealizować poprzez:

a. wysłanie maila bezpośrednio do Administratora Danych na adres lub

b. wysłanie maila do Inspektora Ochrony Danych na adres

13. Prawo do wniesienia skargi

1) Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z

obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.